Menu
Membership

Membership


[price_column color=”purple” title=”Weekly” price=”$15 / week” ]

 • Fitness Center
 • Pool
 • Salsa Classes
 • Zumba Classes
 • Kickboxing Classes
 • Yoga
 • [/price_column][price_column color=”red” title=”Monthly” price=”$45 / month” ]

 • Fitness Center
 • Pool
 • Salsa Classes
 • Zumba Classes
 • Kickboxing Classes
 • Yoga
 • [/price_column][price_column color=”blue featured” title=”Annualy” price=”$400 / Year” ]

 • Fitness Center
 • Pool
 • Salsa Classes
 • Zumba Classes
 • Kickboxing Classes
 • Yoga
 • [/price_column][price_column color=”” title=”Semiannual” price=”$250 / 6 months” ]

 • Fitness Center
 • Pool
 • Salsa Classes
 • Zumba Classes
 • Kickboxing Classes
 • Yoga
 • [/price_column]

  Để lại lời nhắn

  * Thông tin bắt buộc và được giữ bí mật.

  sticky content